تزريق فيلرها

در افراد جوان تر و كسانيكه در هر سنى شادابى و قوام پوستى خوبى دارند در صورت ايجاد شدن خطوط عميق تر كه به درمانهاى ديگر جواب نمى دهند ميتوان فيلر تزريق كرد. در افرادى كه اين قوام مناسب زير پوست ندارند قبل از انجام فيلر بايد روشهاى مختلف جوانسازى ر…

ليفت اجزا صورت

افتادگى هايى كه در پوست افراد اتفاق مى افتد ناشى از افزايش سن،ژنتيكِ قوام پوست و در عين حال مشكلات اكتسابى به دليل رسيدگى نامناسب پوست مي باشد. يكى از مهمترين عوامل اكتسابى نيروى جاذبه زمين ميباشد كه به مرور افتادگى پوست را بخصوص در ناحيه ص…